СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.
19.07.2010

СИБАНК подписа два договора с „КПМГ Адвайзъри” за организиране и провеждане на обучения

СИБАНК проведе тръжна процедура в рамките на проекта си „Близо до Вас чрез инвестиции в развитието на човешките ресурси” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по условията на Постановление 55 на Министерски съвет. По Обособени позиции 1 и 2 беше конкурсът беше спечелен от „КПМГ Адвайзъри”.

На 9 юли 2010 г. бяха подписани двата договора за организирането и провеждането на 7 обучения по мениджърски умения по Обособена позиция 1 и 43 обучения по продажбени умения по Обособена позиция 2.

Целевите групи, включени в проекта са 109 мениджъри и 631 служители в СИБАНК. Обученията ще се проведат в осем града в страната – Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Габрово, Пловдив, Русе и София.
 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ”СИБАНК” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”