СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.
14.04.2010

Проект на СИБАНК по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” одобрен на първо място

 

 

 

Проектът на „СИБАНК” АД – „Близо до Вас чрез инвестиции в развитието на човешките ресурси” по схема BG051PO001-2.1.02 - „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” беше оценен на първо място от всички други подадени проекти.

Основната цел на проекта е повишаване на производителността на труда и конкурентоспособността на СИБАНК, като се насърчават инвестициите за развитие на персонала и включване на заетите лица в обучения за подобряване на тяхната професионална квалификация. Проектът включва обучение на 109 служители на СИБАНК АД по мениджърски умения и 631 служители по продажбени умения.

Договорът между Агенцията по заетостта и “СИБАНК” АД беше подписан на 23.02.2010 г.  Общата му стойност е 310 410,10 лв., от които 217 287,07 лв. са безвъзмездна помощ по програмата.
 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “СИБАНК” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”