СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.

ВАЖНО: Промени във Валутния закон, засягащи презграничните плащания в чуждестранна валута

Уважаеми клиенти,

При преводи и плащания за трети страни – т.е. извън ЕС и ЕИП на суми, равни на или надвишаващи равностойността на 30 000 лева, банките изискват сведения и документи, доказващи основанието за плащане, съгласно Наредба № 28 на БНБ за информацията, събирана от банките при извършването на презгранични превои и плащания, както и задължително попълнена Декларация, съгласно Приложение към Наредбата, считано от 01.03.2013 г. Когато основанието за извършване на презграничен превод или плащане към трета страна не попада сред изброените в Наредба № 28, чл. 2, ал. 2 случаи, лицето представя друг документ, който удостоверява основанието и размера на превода или плащането. Когато лицето не разполага с документ, включително при превод по собствена сметка, както и когато основанието и размерът на превода се удостоверяват с електронен документ, възпроизведен на хартиен носител като заверен препис, наредителят декларира тези обстоятелства в специална Декларация – приложение към Наредба № 28. Тази Декларация се попълва и в случаите на превод, представляващ доход, подлежащ на облагане по реда на чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ и по реда на чл- 194 и 195 от ЗКПО.

С пълния текст на Наредба № 28 на БНБ и МФ можете да се запознаете тук.

Декларация по чл. 2, ал.1 от Наредбата за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна, както и указания за попълването й, можете да разпечатате от тук.

Надлежно попълнена и подписана/подпечатана Декларация, както и заверени преписи/копия от документи, удостоверяващи основанието и размера на плащането изпращайте на корпоративния и-мейл адрес: International_payments@cibank.bg. СИБАНК ЕАД няма да изпълнява нареждания за презгранични преводи и плащания за трети страни на суми, равни на 30 000 лв. и повече, както и равностойността им в чуждестранна валута при непредставяне на съответните документи и Декларация.