Параметри и стойности

Изчисление на РЛП съгласно Методиката, с данни към 30.06.2015 г., със стойност в сила от 01.08.2015 г.

Индикатори на БНБ