Параметри и стойности

Изчисление на РЛП съгласно Методиката, с данни към 31.05.2014 г., със стойност в сила от 14.07.2014 г.

 

Индикатори на БНБ

Лихвена статистика на Българска народна банка, от която са използвани следните справки:

  • Индекси на междубанковия пазар
  • Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства