СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.

Застрахователният продукт предпазва от рискове имуществото на клиента, служещо като обезпечение по ипотечен кредит.

Обект на застраховане:

На застраховане подлежат всички видове сгради или части от сгради, приети от Банката като обезпечение по договори за кредит - както обекти, предназначени за живеене (апартаменти, къщи, вили), така и обекти, предназначени за бизнес (офиси, търговски обекти и сгради за нискорискови производства).
 

Застрахователно покритие:

  * Клауза “А”: Пожар - основно покритие (вкл. пожар, мълния, експлозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, вкл. щети причинени при гасенето на пожара);
  * Клауза “А1”: Злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;
  * Клауза “Б”: Бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и/ или лед, измръзване/ замръзване);
  * Клауза “Д1”: Земетресение;
  Клауза “Д2”: Изтичане на вода и пара (от тръбни инсталации на сгради и включените към инсталациите уреди);

  Бонус покрития

  * Разходи необходими за ограничаване на вредите във връзка с настъпилото застрахователно събитие, когато Застрахования е действал с необходимата за случая грижа, разчистване на развалини и останки, отстраняване на последиците от настъпило застрахователно събитие; преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество; административни разходи за повторно изваждане/ дубликат на документи, чертежи, увредени и/или унищожени от застрахователно събитие в общ размер до 5% (пет процента) от застрахователната сума
            
  За обекти за живеене се покриват и следните разходи:

  * Клауза „Д16“: Разходи за временно настаняване (само при застраховано основно жилище) – с лимит на отговорност за всички събития през срока на застраховката, в размер до 5% (пет процента) от общата застрахователна сума пo полицата;
  * Разходи за подмяна на външни брави, в случай на откраднат/ загубен ключ, с лимит на отговорност за срока на застраховката – 50 лв. и самоучастие 10% във всяка щета. Прилага се за застрахователни полици с премия над 100 лв
   

Срок на застрахователното покритие:

 • 12 месеца

Застрахователна сума:

 • Равна на експертната пазарна оценка на имота изготвена от лицензиран оценител или определена на база остатъка по кредита

Плащане на застрахователната премия:

 • еднократно всяка година


Сключване на застраховката:

Максимално облекчена процедура за сключване на застраховката, без извършване на предварителен оглед.

 • Информация за общите условия на застраховката за обекти, предназначени за живеене, може да намерите тук.
 • Информация за общите условия на застраховката за обекти, предназначени за бизнес, може да намерите тук.

За допълнителна информация се обърнете към Вашия банков консултант.