СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.

Ако в бизнеса Ви се налага да гарантирате платежоспособността си пред митници, бизнес партньори, контрагенти по договори, при участие в търгове или процедури по обществени поръчки, да кандидатствате за придобиване на лицензии или във всички случаи, когато клаузите във Вашите договори изискват представяне на банкова гаранция, СИБАНК Ви предлага следните услуги:

ГАРАНЦИИ ПРЕД МИТНИЧЕСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

СИБАНК издава гаранции в полза на митническите власти за гарантиране издължаването на мита, митнически такси и ДДС, дължими от наредителите -  клиенти на банката, във връзка с тяхната външнотърговска дейност.
За издаване на митническа гаранция наредителят следва да подаде писмено искане до СИБАНК и да представи съответните митнически документи, удостоверяващи необходимостта от издаване на гаранция и нейният размер и срок.

ГАРАНЦИИ ПРИ УЧАСТИЕ В ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

Издават се в полза на организатор на търг /възложител на обществена поръчка/ за обезпечаване изпълнението на задълженията на участник в търга.

ГАРАНЦИИ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Използват се за гарантиране точното изпълнение на договорните задължения на наредителя към бенефициера по сключен между тях договор /за доставка, за услуги и др./

ГАРАНЦИИ ЗА ВРЪЩАНЕ НА АВАНС

Издават се на клиент – наредител, които се явява доставчик на стока или услуга срещу авансово плащане, в полза на негов контрагент-купувач. Гарантират връщането на авансово платената сума при евентуално неспазване на условията по договора, сключен между тях.

ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

Издават се в полза на бенефициер-кредитор, за да му гарантират плащането, съгласно условията на договор сключен между него и наредителят.

Издаването на банкова гаранция от СИБАНК става след представяне на всички изисквани документи: удостоверяващи статута и финансовото състояние на фирмата-наредител; документите отнасящи се до условията по гаранцията; документи, касаещи обезпечението и други.
СИБАНК разглежда приоритетно искания за издаване на банкова гаранция, за чието обезпечение е предложен изцяло залог на финансови активи. Останалите искания се разглеждат съобразно реда за разглеждане на искания за отпускане на кредит.
 
Банкова гаранция за транспортни фирми пред АЕБТРИ
 
СИБАНК предлага нова банкова услуга – издаване на банкова гаранция за право на достъп до режима ТИР, в полза на Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътища /АЕБТРИ/. Гаранцията служи за покриване риска на АЕБТРИ, възникнал при нарушение или нередност на транзитна операция, извършвана под покритието на Конвенцията ТИР.
 
За повече информация, моля проверете тук