СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.

Вътрешнобанкови

СИБАНК ЕАД изпълнява вътрешнобанкови преводи:

• между сметки на един и същи титуляр
• между сметки на различни титуляри
• към сметки на бюджетни разпоредители.

Освен преводи, инициирани в офис на Банката, вътрешнобанкови преводи могат да се нареждат и през приложенията за интернет и мобилно банкиране (СИБАНК Онлайн и СИБАНК Мобайл).

Кредитните преводи между сметки на един и същ титуляр, независимо дали са наредени в офис на Банката или чрез приложенията за интернет и мобилно банкиране, са освободени от такса.

Нареждания за вътрешнобанкови преводи се изпълняват от Банката в момента на получаването им и не по-късно от 18.00 ч. на всеки работен ден.

За допълнителна информация погледнете секция Често задавани въпроси.

Междубанкови

СИБАНК ЕАД извършва междубанковите преводи чрез:

БИСЕРА (за обикновени разплащания до 99 999.99 лв.)
РИНГС (за спешни разплащания до 99 999.99 лв. и всички разплащания равни на или надвишаващи 100 000 лв.).

Крайни часове за приемане на платежни нареждания в офис на СИБАНК ЕАД:
 

междубанкови преводи чрез БИСЕРА
на хартиен носител

 
до 14.00 часа за изпълнение в същия работен ден

след 14.00 часа за изпълнение  на следващ работен ден

 
междубанкови преводи чрез БИСЕРА
чрез приложенията за интернет и мобилно банкиране

 
до 15.00 часа за изпълнение в същия работен ден

след 15.00 часа за изпълнение на следващ работен ден

 
междубанкови преводи чрез РИНГС
на хартиен носител

 
до 15.00 часа за изпълнение в същия работен ден

след 15.00 часа за изпълнение на следващ работен ден

 
междубанкови преводи чрез РИНГС
чрез приложенията за интернет и мобилно банкиране
до 15.50 часа за изпълнение  в същия работен ден

след 15.50 часа за изпълнение на следващ работен ден

 

За допълнителна информация погледнете секция Често задавани въпроси.

Често задавани въпроси

 

Как се попълва платежно нареждане/ вносна бележка за плащане от/към бюджета?
 
В "Платежното нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета" трябва да се посочи „задължено лице“, т.е. лицето, чието задължение към бюджета се внася, неговият идентификатор – БУЛСТАТ, ЕГН или ЛНЧ. Наредител по платежната операция може да бъде лице различно от задълженото. При вноска по сметки на НАП, Агенция Митници или Общини задължително трябва да се използва съответен код за вид плащане.
Задължително ли е да се посочи период за плащане при вноски по задължения към НАП? Считано от 01.01.2013 г. НАП не изисква посочването на период за плащане. Внесената от Вас сума погасява задълженията Ви по реда на възникването им.
Каква може да е причината НАП да не отчете направените в негова полза вноски?
Допуснали сте грешка при попълване на реквизитите в платежното нареждане, а именно: IBAN на получателя, сумата, идентификатора на задълженото лице


• Не сте подали дължимите декларации/напр. декларация №1, №6 или №7


 
Как да постъпя, ако съм платил задълженията си към НАП, платежното ми нареждане е попълнено правилно, предоставил съм в НАП дължимите декларации, но плащането не е отчетено от бюджетния разпоредител? В този случай трябва да се обърнете към банката, приела и обработила платежното Ви нареждане с молба за проверка на коректността на въвеждане на данните и коригиране на грешката (ако е допусната такава).
Кога мога да използвам многоредово платежно нареждане? Само в случай, че плащате задълженията си към Агенция Митници или Община.
Какви са сроковете за внасяне на осигурителните вноски? Считано от 01.01.2013 г. задълженията към НАП трябва да се внесат до 25-то число на месеца, следващ месеца, в който са начислени заплатите. Този срок важи и за вноските на самоосигуряващите се лица.
Кога се изпращат междубанкови преводи от СИБАНК ЕАД към други банки чрез БИСЕРА?
8.00 ч. - преводи, въведени и осчетоводени в Платежна система между 15.00 и 18.30 часа от предходния работен ден


12.45 ч. – преводи, въведени и осчетоводени в Платежна система между 8.00  и 12.45 часа на същия работен ден


15.00 ч. -  преводи, въведени и осчетоводени в Платежна система между 12.45 и 15.00 часа на същия работен ден

 
Кога се получават междубанковите преводи, наредени от други банки към СИБАНК ЕАД чрез БИСЕРА?
• 10.30 часа


• 13.30 часа


• 16.00 часа


 
Кога се изпращат междубанкови преводи от СИБАНК ЕАД към други банки чрез РИНГС?
• Всяко платежно нареждане за превод чрез РИНГС се изпълнява по реда на постъпването му в СИБАНК ЕАД, като крайният бенефициент получава средствата до 2 часа от нареждането на плащането, съгласно правилата за работа на системата за брутен сетълмент РИНГС.


Плащания, наредени след края на системния работен ден на РИНГС, се отхвърлят от системата, съгласно правилата за работа на системата за брутен сетълмент РИНГС. Такива плащания се възстановяват по сметката на наредителя и следва да бъдат наредени отново на следващ работен ден.


• Плащания, инициирани след крайните часове на СИБАНК ЕАД за приемане на платежни нареждания за преводи през РИНГС, се изпълняват на следващ работен ден.

 
Могат ли да бъдат оттеглени наредени плащания през БИСЕРА или РИНГС?
Платежни нареждания за превод през БИСЕРА могат да бъдат оттегляни само в случаите, когато плащането не е постъпило в системата на БИСЕРА. В противен случай СИБАНК ЕАД може да изпрати до банката на получателя искане за връщане на превод през БИСЕРА след писмено разпореждане от страна на наредителя. Връщането на средствата по такъв превод става след изричното съгласие на получателя.


Платежни нареждания за превод чрез РИНГС се считат за неотменими и не могат да бъдат оттегляни, след като вендъж са въведени в системата на РИНГС. СИБАНК ЕАД може да изпрати до банката на получателя искане за връщане на превод през РИНГС след писмено разпореждане от страна на наредителя. Връщането на средствата по такъв превод става след изричното съгласие на получателя.