Като  титуляр на разплащателен влог /сметка/, СИБАНК Ви  предлага международна дебитна карта за ползване в страната и в чужбина, както и възможността да ползвате  кредит- овърдрафт по сметката , който се урежда с отделен договор.

Предимства:

По всяко време можете да извършвате следните операции:

  • внасяне на суми в брой/теглене на каса до размера на наличните средства по сметките;
  • нареждане/получаване на преводи в страната и чужбина
  • превеждане на работна заплата, пенсии, хонорари и др.
  • превеждане на суми от/по спестовни сметки в Банката
  • безкасови плащания на задължения за такси, данъци и други държавни вземания, застраховки и битови разходи за електроенергия, топлофикация, водоснабдяване, наеми
  • плащане на погасителни вноски по ползвани заеми.