Вид валута:

  • лева (BGN)
  • евро (EUR)
  • щатски долари (USD)

Минимална сума за откриване / предоговаряне:

  • 500 BGN
  • 500 EUR
  • 500 USD

Срок на депозиране:

•    1 месец;
•    3 месеца;
•    6 месеца;
•    12 месеца*

* По договорени Евродепозити със срок от 12 месеца, Банката допуска довнасяне на парични средства по депозитите без ограничение на сумата и броя на довнасянията, и без това да нарушава условията на договора. Довнасяне се допуска до изтичане на 6-тия месец от откриването на 12-месечен Евродепозит.вяване

Олихвяване

При определяне на лихвените проценти на левовите депозити се отчита нивото на определения от БНБ основен лихвен процент, равнищата на търсене и предлагане на свободни парични средства, размера и срочността на вложените средства, както и критериите за ефективност в лихвената политика на Банката. За валутните вложения се отчитат условията на международните парични пазари, както и търсенето и предлагането на чуждестранна валута на местните пазари.

Депозираните суми се олихвяват с годишен лихвен процент, фиксиран за срока на депозита.

Олихвяването на депозираната сума се извършва след изтичане на уговорения срок, при база 30 дни/годината за 360 дни. Лихвата се начислява и изплаща в края на договорения срок като се капитализира към депозитната сметка на името на титуляра на депозита.При нарушаване на клаузите на договора за Евродепозит, СИБАНК начислява нисък  лихвен процент за времето, през което средствата Ви са престояли в Банката.

Довнасяне/теглене на суми

Довнасяне не се допуска по  1, 3 и 6 месечни депозити. Довнасяне се допуска без ограничение на сумата и броя на довнасяните допълнително парични средства към 12-месечен депозит, без това да нарушава условията по договора. Довнасяне се допуска до изтичане на 6-тия месец при 12-месечен срок на депозита.

Не се допуска теглене на суми по депозита, преди изтичане на срока на депозита.

При разпореждане с депозита /частично или изцяло/ преди изтичане на срока му, същият се прекратява, като депозираните средства се олихвяват за дните на реалното им престояване по депозитната сметка с определен от СИБАНК ЕАД годишен лихвен процент за предсрочно прекратяване на депозита, считано от датата на откриване на депозита.

При липса на разпоредителни действия със средствата по депозита на падежната дата действието на договора се подновява автоматично за нов срок, равен на първоначално договорения и при действащите лихвени условия по продукта към момента на подновяване.

При разпореждане със суми от депозита Депозантът заплаща предвидените такси и комисиони, съгласно Тарифата на СИБАНК АД.

Приетите от СИБАНК ЕАД суми по влогове на ДЕПОЗАНТА, независимо от техния брой, размер и валута, са гарантирани чрез участието на БАНКАТА във Фонда за гарантиране на влоговете в банките, до  196 000 лева, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките. Изплащането на суми от Фонда започва не по-късно от 7 работни дни от датата на издаване на: решение на Българската народна банка за отнемане на издадената лицензия за банкова дейност, решение на БНБ за установяване, че влоговете са неналични и че по нейна преценка към този момент Банката изглежда неспособна – по причини, пряко свързани с нейното финансово състояние, да изплати влоговете и че няма да бъде в състояние да направи това в краткосрочна перспектива или от акт на съдебен орган, с който по причини, пряко свързани с финансовото състояние на банката, се препятства предявяването на вземанията на вложителите срещу банката. Фондът изплаща гарантираните размери на влоговете чрез търговска банка, определена от управителния съвет. Депозитът е гарантиран в размер до 250 000 лева за срок от три месеца от момента, в който средствата са постъпили по сметката, в случай че произходът им е в резултат на сделки с недвижими имоти за жилищни нужди; изплатени суми по повод на сключване или прекратяване на брак, прекратяване на трудово или служебно правоотношение, инвалидност или смърт; застрахователни или осигурителни плащания или на изплащането на обезщетение за вреди от престъпления или от отменена присъда. ДЕПОЗАНТЪТ се задължава да уведоми писмено  БАНКАТА в случай, че средствата имат такъв характер, както и да предостави доказателства за същото.

Не се предоставя гаранция относно влогове, възникнали или свързани със сделки и действия, представляващи „изпиране на пари“ по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, установени с влязла в сила присъда.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЗА ВЛОЖИТЕЛИТЕ