СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФИНАНСОВ ПРОДУКТ „ПРОГРЕС”?

Финансов продукт "Прогрес" е спрян от продажба.

„ПРОГРЕС” е комбиниран финансов продукт, съставен от банков депозит и застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд.

„ПРОГРЕС” е решението, което съчетава сигурността на депозита, с възможността за допълнителна доходност от инвестиране.

„ПРОГРЕС” е иновационен продукт без аналог, разработен в сътрудничество с КВС Аsset Management и предназначен за онези, които знаят как да управляват парите си.


 

КАКВО ОСИГУРЯВА „ПРОГРЕС”?

„ПРОГРЕС” осигурява оптимална диверсификация на вложените парични средства – 70% от тях се депозират в срочен депозит, а останалите 30% – в застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд.

„ПРОГРЕС” осигурява свободата да се избере срока на депозита – 12, 24 или 36 месеца, без това да влияе върху срока на инвестицията в застраховката.

„ПРОГРЕС” осигурява преференциална лихва по депозитната част.

„ПРОГРЕС” осигурява нов подход и възможност за инвестиране във възникващи пазари, с потенциал за постигане на висока възвращаемост.

„ПРОГРЕС” осигурява надеждна застрахователна защита, без дори да е необходимо да се заплащат допълнителни вноски през срока на договора.

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА „ПРОГРЕС”?

ДЕПОЗИТ

70%

 • Валута – BGN, EUR и USD;
 • Минимална сума за откриване – 2 400 BGN, 1 200 EUR, 1 600 USD.
 • Лихвени проценти – Депозираните суми се олихвяват с годишен лихвен процент, фиксиран за срока на депозита, както следва:
   
Лихвен период/валута на депозита BGN EUR USD
12 месеца  5.9%  4.3%  2.75%
24 месеца  6.3%  4.35%  3.3 %
36 месеца  6.7%  4.5%  4.1%
Лихвен процент при предсрочно прекратяване на депозита  0.10% 0.10%  0.10%

 

 ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ”, СВЪРЗАНА С ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

30%

 • Валута – EUR;
 • Минимална еднократна вноска – 500 EUR;
 • Застраховат се лица на възраст от 18 до 65 години (вкл.)
 • Срок – неограничен, без да е обвързан със срока по депозитната част;
 • Застрахователна сума – равна на внесената еднократна вноска;
 • Покрити рискове – Фатално събитие при злополука и Трайно загубена или намалена работоспособност над 75% от злополука - до навършване на 70 години от застрахования;
 • Инвестиционен фонд – „KBC EQUITY FUND – BRIC”
   

ДЗИ предлага висока ликвидност на инвестираните средства чрез:

 • Право на откуп  - съгласно условията на застраховката, след втория месец от началото на договора, клиентът има право да получи инвестираните средства, при изразено желание от негова страна. В този случай се прекратява и застрахователния договор;
 • Право на частичен откуп – съгласно условията на застраховката, след втория месец от началото на договора, клиентът има право да получи авансово част от инвестираните средства, като застрахователния договор остава в сила;


 

ЗАЩО „ПРОГРЕС” С ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД?

Вашите спестявания най-вероятно са в срочни или безсрочни депозити. Но в модерния финансов свят има и много други възможности. Една от тях е обвързване на паричните средства с движението на определени ценни книжа – акции, облигации, активи, инвестиции в недвижимо имущество и т.н. Това осигурява възможност за по-висока възвращаемост, в сравнение с традиционните форми на спестяване.

КАКВИ СА ПРАВИЛАТА ПРИ ИНВЕСТИРАНЕ?

Еднократната вноска се инвестира във фонда 5 работни дни след началото на договора и се използва за придобиване на инвестиционни дялове.
Стойността на притежаваните инвестиционни дялове се променя по време на срока на договора, съобразно броя и текущата им стойност.
 

КАКЪВ Е ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „KBC EQUITY FUND – BRIC”?

 • KBC EQUITY FUND BRIC инвестира основно в други инвестиционни фондове или директно в компании от държави с развиващи се финансови пазари.
 • Средствата, акумулирани в KBC EQUITY FUND – BRIC, се инвестират в акции или парични инструменти в държавите БРАЗИЛИЯ, РУСИЯ, ИНДИЯ И КИТАЙ.
 • Инвестицията на развиващите се капиталови пазари е съобразена с икономическите особености, различните лихвени нива, обменни валутни курсове и специфики на всяка страна. Разпределението на активите е според избрана инвестиционна стратегия, която се определя ежемесечно. 

        - Рисков профил на KBC EQUITY FUND BRIC – агресивен
        - Начало на предлагането на KBC EQUITY FUND BRIC – 24.05.2006
 

Разпределение по сектори

*Данните са актуални към 19.03.2010г.

Материали и суровини 15.80%
Енергийна промишленост 22.48%
Производство на битови и потребителски стоки 5.24%
Индустриално производство 6.74%
Финансови услуги 29.19%
Информационни технологии 4.48%
Телекомуникации 6.25%
Комунални услуги 4.38%
Производство и услуги 4.16%
Здравоопазване 1.28%

 

КАК СЕ ПРЕДСТАВЯ KBC EQUITY FUND BRIC?

Считано от 19.03.2009г до 19.03.2010г KBC EQUITY FUND BRIC е реализирал ръст на активите си в размер на 67% .   


 

КАКВИ СА ПРОГНОЗИТЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БРАЗИЛИЯ, РУСИЯ, ИНДИЯ И КИТАЙ?

Прогнозите са, че развиващите се пазари ще ускорят темпото на развитие през идното десетилетие и ще станат едни от най-големите икономики в света. Смята се, че до 2050 година, гореспоменатите държави ще имат близо 50% от Световния брутен вътрешен продукт. В момента Бразилия, Русия, Индия и Китай заедно съставят:

 • 76% от цялата човешка популация на Земята;
 • 20-30% от Световния брутен вътрешен продукт;
 • 62% от Световните валутни резерви;
 • Едни от най-бързо развиващите се пазари в света.
   

КОЙ УПРАВЛЯВА ВНОСКАТА ПО ЗАСТРАХОВКАТА?

KBC Asset Management е управляващото дружество, част от KBC Group, с дългогодишен опит в управлението на активи, както на институционални, така и на частни инвеститори.

КАК ЩЕ ВИ ЗАЩИТИ „ПРОГРЕС”?

При настъпване на застрахователно събитие през срока на застраховката, ЗАД „ДЗИ” изплаща стойността на притежаваните инвестиционни дялове, плюс допълнително пълният размер на застрахователната сума!
ЗАД „ДЗИ” осигурява застрахователна защита дори и при усвояване на сумата по депозитната част след падежа!
 

ВНОСКАТА ПО ЗАСТРАХОВКАТА ПОЛЗВА ЛИ ДАНЪЧНИ ПРЕФЕРЕНЦИИ?

Да, според съществуващото данъчно законодателство – Закон за данъците върху доходите на физическите лица. Нещо повече – реализираната доходност от повишаването на стойността на притежаваните инвестиционни дялове, също не е предмет на данъчно облагане.

КАК СЕ ПОЛУЧАВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕНАТА НА ДЯЛОВЕТЕ?

Информацията за актуалната стойност на инвестиционните дялове е достъпна ежедневно на сайта на ЗАД "ДЗИ" тук.