СИБАНК Онлайн

Общи условия за услугата интернет банкиране.

Продажби на имоти
Контактен център 24/7
0700 1 4554 (на цената на селищен разговор)
Нашите специалисти са на Ваше разположение 24 часа/7 дни в седмицата и ще отговорят на всичките Ви питания свързани с продуктите на банката, вкл. картовите продукти и онлайн банкиране.

Валута: Лева

Минимален размер: 1 000 лева
Максимален размер:  до 35 000 лева
                                          до 40 000 лева - за клиенти с доход над 1500 лева
                                          до 50 000 лева – за клиенти с доход над 2000 лева
                                                                              
Минимален срок на издължаване: 1 година (12 месеца)
Максимален срок на издължаване: до 10 години (120 месеца), за суми над 35 000 максималният срок на издължаване е до 7 години (84 месеца)

Обезпечение:
Залог върху бъдещи вземания с произход от трудово/ служебно правоотношение/ договор за управление и контрол на кредитополучателя.

Усвояване:
Еднократно чрез заверяване на сумата по разплащателната сметка с издадена банкова карта, с титуляр кредитополучателя, след подписване на Договора за кредит от страните по него и изпълнение на следните условия:

  • учредяване на договореното/ ите обезпечение/я;


Погасяване:
Кредитът се погасява на равни по сума ежемесечни анюитетни погасителни вноски, включващи главница и лихва, на определено число от месеца, посочено в погасителен план, неразделна част от договора за кредит. Броят на вноските съответства на броя на месеците в срока на погасяване на кредита.

Бонус:
Безплатно издаване на револвираща кредитна карта с  гратисен период MasterCard Standard/ Visa Classic