Какво е IBAN?

Международният номер на банкова сметка (International Bank Account Number - IBAN) е номер на сметка на клиент на банка, съставен в съответствие с международен стандарт.

Кога ще бъде въведен IBAN в България?

 • От 5 юни 2006 г. всички платежни документи трябва да съдържат IBAN.
 • От 5 юни 2006 г. всички плащания в страната и тези към чужбина ще се извършват от клиентски сметки, които са в IBAN формат.

Какво е IBAN в България?

 • В България IBAN е международен номер на банкова сметка, генериран съгласно стандарт ISO 13616.
 • Тези сметки ще се разпознават от всяка банка в Европейския съюз и в страните, възприели IBAN стандарта.
 • Въвеждането и използването на IBAN в България се урежда с Наредба №13 на Българската народна банка.

Каква е структурата на IBAN в България?

IBAN представлява последователност от буквени и цифрени знаци за еднозначно международно идентифициране на банкова сметка на клиент.
Използваният в България IBAN се състои от следните елементи с обща дължина от 22 знака:

 • код на държавата: “BG” (първите два знака);
 • контролно число, служeщо за проверка на коректността на въведената IBAN сметка (вторите две цифри);
 • основен номер на банковата сметка (BBAN), (състои се от 18 знака - букви и цифри);
 • БАЕ код от 8 знака (букви и цифри) (БАЕ - Банкова адресируема единица e централа на банка, клон на банка или друго място за осъществяване на банкова дейност на територията на България);
 • идентификатор на банка – 4 знака (букви), които са първите четири знака от международния банков идентификационен код на банката (BIC код);
 • идентификатор на БАЕ – 4 знака (цифри), които идентифицират банкова адресируема единица в рамките на банката;
 • идентификатор на вида сметка – 2 знака (цифри), които указват вида на сметката;
 • останалите 8 знака (цифри и букви) се определят от всяка банка.
 • Знаците, използвани в структурата на IBAN, са арабски цифри (от 0 до 9) и главни букви от латинската азбука (от А до Z).
 • На хартиен носител IBAN се изписва като последователност от 22 знака, разделени отляво надясно в групи от по четири знака, отделени с интервал, като последната група е непълна.
 • В електронна форма IBAN се изписва като последователност от 22 знака без интервали между тях.

Каква е целта на въвеждането на IBAN в България?

 • IBAN улеснява обработката на плащанията и намалява броя на неточно извършените преводи.
 • IBAN подобрява ефективността, бързината и качеството на извършване на местни и международни преводи при по-голяма степен на сигурност.
 • IBAN увеличава точността на предоставяната информация и улеснява потребителите при извършване и получаване на плащания.
 • При приемане на нареждане за местен превод и превод към страна, въвела IBAN стандарта, с помощта на контролното число банката проверява коректността на посочените номера на сметките на наредителя и получателя (дори когато получателят е клиент на друга банка).
 • Рискът от забавяне или отхвърляне на плащане поради неточности ще бъде намален, тъй като сметките на получателите ще бъдат заверявани само чрез използване на IBAN.

Какви са задълженията на търговските банки?

 • До 1 март 2006 г. всички банки ще генерират IBAN за техните клиенти - физически и юридически лица.
 • До 1 март 2006 г. банките безплатно ще уведомят в писмен вид или по друг подходящ начин своите клиенти – титуляри на банкови сметки, за IBAN номерата на банковите им сметки и BIC кода на банката.
 • От 1 март до 5 юни 2006 г. банките ще уведомят служебно следните институции за новите IBАN сметки на клиентите си:
  • Министерството на финансите;
  • Националната агенция за приходите;
  • Националния осигурителен институт;
  • Агенцията за социално подпомагане.
 • От 5 юни 2006 г. новите номера на сметките ще бъдат активни.
 • Обслужващата банка извършва проверка за валидност по контролно число на IBAN на наредителя и получателя, посочени в платежния документ. Банката може да върне предоставен й платежен документ, ако клиентът не е посочил IBAN на получателя на плащането и BIC на банката на получателя.

Какво трябва да направи клиентът?

Да се свържете с обслужващата Ви банка и да се информирате за начина на получаване на IBAN номера на Вашата сметка, генериран от банката.

Няма краен срок за получаване на IBAN номера на Вашата сметка, но след 5 юни 2006 г., за да получавате средства и извършвате плащания от нея, трябва да използвате Вашия IBAN номер.

От 1 март до 5 юни 2006 г. да уведомите Вашите бизнес партньори и тези, с които имате взаимоотношения, свързани с банкови плащания, за IBAN номера на банковата Ви. Помолете ги да Ви предоставят IBAN номерата на техните сметки.