Информация за инвеститорите

С решение № 847 - ПД/23.12.2010 г., СИБАНК се отписва от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа - решението може да видите тук

 

Уведомяваме Ви за резултатите от приключило първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „СИБАНК” АД, въз основа на Проспект за публично предлагане, одобрен с решение на КФН № 367-Е/09.06.2010 г., както следва:

Дата на приключване на публичното предлагане – 23.06.2010г.

  • Общ брой издадени права – 6 972 056
  • Общ брой предложени за записване акции – 965 365
  • Брой записани акции от увеличението на капитала – 965 365
  • Сумата, получена по набирателната сметка, открита в „Райфайзенбанк (България)" ЕАД – 78 233 180 лева
  • Размер на комисионните, възнагражденията и други разходи по публичното предлагане, включително таксите, платени на КФН –  28 603.36 лева

Емитентът и обслужващият инвестиционен посредник не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при търгуване на правата и записване на акциите.

Подписката приключва, преди изтичане на срока за записване на акции, поради това, че всички предлагани акции са записани и емисионната им стойност е внесена по набирателната сметка на банката.

Покана за Общо събрание на акционерите, юни 2010 г.

Покана за Общо събрание на акционерите, октомври 2009 г.

Отчети

Годишен отчет 2008 г.

четвърто тримесечие 2008 г.

трето тримесечие 2008 г.

второ тримесечие 2008 г.

първо тримесечие 2008 г.

предстои обновяване

декември 2007 г.

септември 2007 г.